regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych w ramach akcji Profesjonalni Kierowcy

 1. Organizatorami szkoleń są:
 • VOLVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, NIP: 895-10-09-619, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015750;
 • Continental Opony Polska Sp. z o.o., al. Krakowska 2a, 02-284 Warszawa, NIP 526-16-50-001, regon:012168279, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067346
 • ERGO HESTIA S.A. Hestii 1, 81-731 Sopot, KRS: 0000024812,NIP: 5850001690, REGON:002892238
 • Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124, KRS: 0000003329, NIP: 5251559664, REGON:012305049
 • MJM Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1 wejście E, 02-797 Warszawa, NIP: 951-244-15-22, regon: 367796569, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686204;

   dalej “Organizatorzy”.

 1. Szkolenie odbywa się w ramach programu pod nazwą: „Profesjonalni Kierowcy”, dalej „Program
 2. Celem programu jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej na temat wysokiej rangi usług transportowych jako znaczącej gałęzi gospodarki.
 3. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby legitymujące się prawem jazdy kat. C+E oraz niebędące aktualnie zatrudnione w żadnej firmie transportowej, jak również nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, które dokonały rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza zamieszonego w serwisie pl, o którym mowa w pkt 5, a następnie przeszły wstępną kwalifikację telefoniczną, której mowa w pkt 7, dalej „Uczestnicy”.
 4. Rejestracji na szkolenie można dokonać za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie pl.
 5. Dokonanie rejestracji w myśl pkt 5 jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu w całości, co rejestrujący potwierdza akceptacją stosownego oświadczenia w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wstępna kwalifikacja telefoniczna, będzie wykonywana przez przedstawiciela Organizatorów, po dokonaniu rejestracji, o której mowa w pkt 5, celem dodatkowej weryfikacji informacji podanych w toku rejestracji oraz wyboru osób mających w ocenie Organizatorów najlepsze predyspozycje dla uzyskania certyfikatu „Profesjonalnego Kierowcy”.
 7. Informacja o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w szkoleniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego terminu, miejsca szkolenia oraz przydzielenia do określonej grupy szkoleniowej będą przekazywane oddzielnym mailem do osób zarejestrowanych, po dokonaniu wstępnej kwalifikacji telefonicznej, o której mowa w pkt. 7.
 8. Przystąpienie do udziału w szkoleniu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszelkie warunki udziału w szkoleniu.
 9. Przystępując do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu jest podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.
 11. Uczestnik, który został dopuszczony do udziału w szkoleniu na podstawie podanych przez siebie fałszywych informacji, może zostać obciążony kosztami szkolenia w wysokości 1.600,00 zł.
 12. Szkolenia będą odbywać się w następujących lokalizacjach w Polsce: Młochów (woj. mazowieckie), Pruszcz Gdański (woj. pomorskie), Wieluń (woj. łódzkie), Skawina (woj. małopolskie), Pietrzykowice (woj. dolnośląskie).
 13. Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń będą opublikowane w zakładce Terminy szkoleń na stronie www.profesjonalnikierowcy.pl
 14. Zorganizowanych zostanie 5 sesji szkoleniowych, w miejscach wskazanych powyżej. O zmianach i szczegółach Organizator będzie informował na stronie profesjonalnikierowcy.pl.
 15. W każdej sesji szkoleniowej uczestniczą od jednej do trzech grup szkoleniowych, przy czym każda grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 12 osób, a szkolenie dla każdej grupy trwa łącznie od jednego do dwóch dni szkoleniowych w zależności od przyjętej formuły szkolenia. Organizator zastrzega, że w trakcie roku może ulec zmianie formuła szkoleń, o zmianach będzie informował na stronie profesjonalnikierowcy.pl.
 16. Dzień szkoleniowy trwa od godziny 9.00, a kończy się o godzinie 18.00.
 17. Każdy Uczestnik szkolenia może wziąć udział tylko w jednej sesji szkoleniowej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 14, oraz wskazanych przez Organizatora na podstawie pkt 8.
 19. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne dotyczy in. następujących zagadnień:
  • jazda ekonomiczna;
  • jazda bezpieczna;
  • jazda defensywna;
  • czas pracy kierowców;
  • informacja o mocowaniu ładunków
 20. Szkolenie praktyczne obejmuje ćwiczenia z techniki jazdy oraz kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 21. Organizatorzy zapewniają dla celów szkoleniowych zestawy ciągników siodłowych marki Volvo wraz z naczepami marki Wielton, wyposażone w opony marki Continental, wraz z niezbędnym paliwem. Organizatorzy ponoszą ponadto koszty szkolenia to jest: materiały szkoleniowe oraz koszty wyżywienia Uczestnika (obiad) w trakcie szkolenia.
 22. W trakcie szkolenia Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 23. Używanie telefonów komórkowych, nawigacji GPS oraz urządzeń służących do pomiaru czasu w czasie jazdy szkoleniowej jest surowo zabronione. Jeżeli Uczestnik posiada takie urządzenia, zobowiązany jest je wyłączyć na czas jazdy szkoleniowej.
 24. Niedochowanie przez Uczestnika obowiązków określonych w pkt 21 i 22 uprawnia prowadzącego szkolenie do niezwłocznego przerwania szkolenia oraz wykluczenia Uczestnika z dalszego uczestnictwa w szkoleniu.
 25. Każdy Uczestnik, który ukończy szkolenie oraz zda test lub uzyska pozytywną ocenę organizatora – uzyska certyfikat „Profesjonalnego Kierowcy”, wydany przez Organizatorów programu „Profesjonalni Kierowcy”.
 26. Otrzymanie Certyfikatu, o którym mowa w pkt 25 uprawnia Uczestnika szkolenia do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym określonej w rozdziale II pkt 1 lit. c. oraz e Regulaminu serwisu internetowegopl.
 27. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników szkolenia, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych dokonanych przez uczestników trakcie szkolenia.
 28. Organizator nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności wobec Uczestników (z tytułu zobowiązań czy czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych, przywrócenia stanu poprzedniego lub innego rodzaju) z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń ciała, zgonu, szkody bezpośredniej, pośredniej lub utraconych zysków spowodowanych w dowolny sposób, które wynikają lub są związane ze Szkoleniem.
 29. Organizatorzy, mogą w każdym czasie oraz bez podania przyczyn podjęcia takiej decyzji skrócić czas trwania szkolenia, a także wprowadzić dowolne zmiany w treści niniejszego regulaminu.
 30. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania projektu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibach Organizatorów oraz na portalu internetowym pl.

ochów, 6.04.2018

Pobierz regulamin szkolenia Profesjonalni kierowcy – Regulamin szkoleń

Pobierz załącznik do regulaminu szkoleń („Obowiązek informacyjny”) – Załącznik do regulaminu szkoleń – obowiązek informacyjny