Obowiązek informacyjny

I. O NAS

„VOLVO POLSKA” – Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiuprzy ul. Mydlanej nr 2zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015750, NIP 895-100-96-19. W dalszej części Polityki Prywatności określana razem z powiązanymi spółkami krajowymi „Grupą”. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem DPO_Office@volvo.com. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W Grupie przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów i pracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Spółki Grupy są administratorami danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona).

Jako Grupa wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym obszarze.

III. DO CZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Na potrzeby serwisu „Profesjonalni Kierowcy” wykorzystujemy Twoje dane w następujących celach:

 1. organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Profesjonalni Kierowcy”, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest akceptacja przez uczestników szkolenia Regulamin (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO
 2. analitycznych i statystycznych Administratora, gdzie podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych jakim jest chęć stałego doskonaleni usług, produktów i organizacji działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. udostępnienia danych uczestników szkolenia wybranym przez Volvo Polska Sp. z o.o. przedstawicielom przedsiębiorstw transportowych w celu ewentualnej rekrutacji uczestnika szkolenia – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. lit. f) RODO).
 4. publikacja w materiałach wewnętrznych i zewnętrznych Volvo Polska Sp. z o.o. informacji na temat mojego udziału w projekcie szkoleniowym „Profesjonalni Kierowcy” w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. lit. f) RODO);
 5. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora zachęcające do nabycia produktów i usług VOLVO – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO wyrażona zgodnie z wymogami art. 7 RODO;
 6. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych jakim jest utrzymywanie relacji z partnerami poprzez oferowanie im produktów i usług VOLVO – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 7. profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadnionego interesu VOLVO, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

IV. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.
 • Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może ona być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. JAK BĘDZIEMY SIĘ Z TOBĄ KONTAKTOWAĆ

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.

VI. W JAKIM TERMINIE SPEŁNIMY TWOJE ŻĄDANIE

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

VII. PODWYKONAWCY/ PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa. Na potrzeby prowadzenia serwisu „www.profesjonalnikierowcy.pl/” współpracujemy z:

 • hostingodawcą OVH Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-306 Wrocław;
 • operatorem serwisu: PAGE Interactive Sp.j., ul. Tarczyńska 22/13, 02-023 Warszawa.

Twoje dane możemy ponadto udostępniać:

 • podmiotom z Grupy VOLVO świadczącym na rzecz administratora usługi w zakresie IT, Księgowości, Obsługi Administracyjnej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
 • wybranym przez Volvo Polska Sp. z o.o.  przedstawicielom przedsiębiorstw transportowych w celu ewentualnej rekrutacji uczestnika szkolenia;
 • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

VIII. JAK DBAMY O PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
 • notyfikacja naruszeń,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych,
 • retencja danych,
 • realizacja praw osób, których dane dotyczą.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

X. RETENCJA DANYCH

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.

Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Na potrzeby realizacji celów programu „Profesjonalni Kierowcy” Twoje dane będziemy przechowywali przez okres przeprowadzenia szkolenia a następnie przechowywane w naszej bazie kierowców do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Ponadto, podane przez Ciebie dane przechowywane będą momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

XI. UPOWAŻNIENIA

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego

XII. PLIKI COOKIES

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo. Na naszych stronach wykorzystujemy następujące pliki cookie:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej witryny internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika w celu zgłoszenia żądania wykonania określonej usługi, takie jak ustawienie preferencji w zakresie prywatności, zalogowanie się lub wypełnienie formularza. Użytkownik może określić w ustawieniach swojej przeglądarki, czy chce blokować tego typu pliki cookie lub być o nich ostrzegany, ale niektóre części witryny nie będą wówczas działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych. Przekazane poniżej informacje oznaczają Kategorię ciasteczek; Nazwę oraz „Długość życia”:

OneTrust

 • OptanonConsent (365 dni)
 • OptanonAlertBoxClosed (365 dni)

Tealium

 • utag_main (364 dni)

Volvocars.com

 • Volvo.Dcom.Accessories.Basket[{WcsStoreId}_{languagecode}] (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerPrice[{WcsStoreId}] (1 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.SelectedCar (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.VinNumber[{WcsStoreId}_{languageCode}] (sesja)
 • Volvo.Dcom.Accessories.VinNumberBasket[{WcsStoreId}_{languageCode}] (30 dni)
 • DcsSelCarOm (90 dni)
 • DcsSelCarQg (90 dni)
 • selCarMc (90 dni)
 • selCarMy (90 dni)
 • selCarName (90 dni)
 • selCarPc (90 dni)
 • selCarSw (90 dni)
 • preselectedValues (sesja)
 • Changed (5 minut)
 • continueUrl (sesja)
 • dcomDealerServiceUrl (sesja)
 • dcomDealerSettings (sesja)
 • gccId (sesja)
 • regionId (sesja)
 • returnUrl (sesja)
 • serviceUrl (sesja)
 • useage (sesja)
 • zipCode (sesja)
 • .ASPXAUTH (sesja)
 • vbs#lang (sesja)
 • website#lang (sesja)
 • suggestedDealer (sesja)
 • ARRAffinity
 • ASP.NET_sessionId (sesja)
 • __RequestVerificationToken (sesja)

Pliki cookie związane z działaniem

Te pliki cookie pozwalają nam na zliczanie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę ani nie będziemy w stanie monitorować jej działania. Przekazane poniżej informacje oznaczają Kategorię ciasteczek; Nazwę oraz „Długość życia”:

Psyma.com

 • psyma_participation (29 dni)

Optimizely AB Testing

 • optimizelySegments (179 dni)
 • optimizelyBuckets (179 dni)
 • optimizelyPendingLogEvents (< 1 dni)
 • optimizelyEndUserId (179 dni)

Google Analytics

 • _gat_new_site (< 1 dni)
 • _gat_storystream_tracker_3115 (< 1 dni)
 • _gat_gtag_UA_111521657_1 (< 1 dni)
 • _gat_tealium_0 (< 1 dni)
 • _ga (729 dni)
 • _gat (< 1 dni)
 • __utmc (sesja)
 • __utmz (182 dni)
 • __utmt (< 1 dni)
 • _gat_UA-7334087-1 (< 1 dni)
 • __utmv (< 1 dni)
 • __utmb (< 1 dni)
 • __utma (729 dni)
 • _gid (< 1 dni)
 • __utmt_global (< 1 dni)

Volvocars.com

 • vbsId (sesja)

Funkcjonalne pliki cookie

Dzięki tym plikom cookie witryna może oferować użytkownikowi dodatkowe funkcje oraz możliwości personalizacji. Pliki te mogą być ustawiane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi udostępniamy na naszych stronach. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie z oferowanych usług mogą nie działać prawidłowo. Przekazane poniżej informacje oznaczają Kategorię ciasteczek; Nazwę oraz „Długość życia”:

Volvocars.com

 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]dealerId (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]Name (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]GeneralContactEmail (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]Phone (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]AddressLine1 (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]AddressLine2 (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]AddressLine3 (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]AddressLine4 (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]CityName (30 dni)
 • Volvo.Dcom.Accessories.DealerLocator[{WcsStoreId}]CountryName (30 dni)
 • wffm_customer (60 dni)
 • LXP (sesja)
 • Url (sesja)
 • language (sesja)

analytics.twitter.com

 • lang (sesja)

Pliki cookie związane z reklamami i kierowaniem treści

Te pliki cookie mogą być ustawiane w naszej witrynie przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być przez nich wykorzystywane i udostępniane w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Jest to możliwe dzięki unikalnemu identyfikowaniu przeglądarki użytkownika oraz urządzenia, którego używa on do przeglądania Internetu. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików cookie, będzie otrzymywać reklamy, które będą w mniejszym stopniu uwzględniać jego zainteresowania. Przekazane poniżej informacje oznaczają Kategorię ciasteczek; Nazwę oraz „Długość życia”:

#

 • __ar_v4 (2083 dni)
 • __qca (391 dni)
 • _te_ (sesja)

Volvocars.com

 • wffm_session (sesja)

rubiconproject.com

 • put_2365 (14 dni)
 • put_2760 (29 dni)
 • put_1512 (27 dni)
 • put_2307 (29 dni)
 • put_3644 (364 dni)
 • rpb (29 dni)
 • khaos (364 dni)

facebook.com

 • datr (541 dni)
 • fr (89 dni)
 • lu (542 dni)

bidswitch.net

 • c (364 dni)
 • tuuid (364 dni)
 • tuuid_lu (364 dni)

youtube.com

 • SID (541 dni)
 • HSID (541 dni)
 • demographics (351 dni)
 • VISITOR_INFO1_LIVE (179 dni)
 • PREF (1871 dni)
 • APISID (541 dni)
 • SSID (541 dni)
 • LOGIN_INFO (729 dni)
 • YSC (sesja)
 • SAPISID (541 dni)

adsrvr.org

 • TDID (364 dni)
 • TDCPM (364 dni)

gwallet.com

 • ra1_sid (350 dni)
 • ra1_uid (350 dni)
 • RA1balancer (350 dni)
 • ra1_sgm_609762135 (350 dni)

advertising.com

 • APID (365 dni)
 • ASCID (sesja)
 • C2 (729 dni)
 • IDSYNC (365 dni)
 • ACID (729 dni)

bs.serving-sys.com

 • OT_8280 (sesja)
 • OT_2488 (sesja)
 • OT_7761 (sesja)
 • OT_8179 (sesja)

jivox.com

 • jvxsync (364 dni)
 • jvxadbsync (< 1 dni)
 • jvxkxsync (13 dni)
 • jvxsgnlync (13 dni)
 • jvxdbsync (< 1 dni)
 • jvxlotsync (< 1 dni)
 • jvxtpdsync (< 1 dni)

pinterest.com

 • __utmz (< 1 dni)
 • __utma (541 dni)
 • _pinterest_sess (14158 dni)
 • __utmv (541 dni)

tapad.com

 • TapAd_DID (59 dni)
 • TapAd_TTD_SYNC (59 dni)
 • TapAd_TS (59 dni)

crwdcntrl.net

 • _cc_cc (269 dni)
 • _cc_id (269 dni)
 • _cc_aud (269 dni)
 • _cc_dc (269 dni)

3lift.com

 • tluid (89 dni)

casalemedia.com

 • CMPRO (89 dni)
 • CMID (364 dni)
 • CMDD (< 1 dni)
 • CMST (< 1 dni)
 • CMRUM3 (364 dni)
 • CMPS (89 dni)
 • CMSC (sesja)

ads.linkedin.com

 • BizoID (179 dni)
 • UserMatchHistory (179 dni)
 • lang (sesja)

addthis.com

 • um (389 dni)
 • uid (389 dni)
 • cw_id (27 dni)
 • mus (389 dni)

linkedin.com

 • lidc (< 1 dni)
 • bcookie (542 dni)
 • __utma (541 dni)
 • __utmv (541 dni)
 • __utmz (< 1 dni)
 • bscookie (542 dni)
 • __qca (359 dni)
 • visit (541 dni)

d.adroll.com

 • __adroll (394 dni)

twitter.com

 • auth_token (5526 dni)
 • twll (1874 dni)
 • __utmz (< 1 dni)
 • secure_session (5526 dni)
 • guest_id (541 dni)
 • __utma (541 dni)
 • personalization_id (729 dni)
 • remember_checked (1874 dni)
 • remember_checked_on (1874 dni)

track.adform.net

 • cid (59 dni)

pubmatic.com

 • KRTBCOOKIE_377 (89 dni)
 • KRTBCOOKIE_27 (29 dni)
 • PUBMDCID (89 dni)
 • KRTBCOOKIE_100 (29 dni)
 • PugT (29 dni)

google.com

 • APISID (541 dni)
 • SSID (541 dni)
 • NID (182 dni)
 • PREF (542 dni)
 • SID (541 dni)
 • SAPISID (541 dni)
 • HSID (541 dni)

mookie1.com

 • id (394 dni)
 • syncdata_DBC (9 dni)
 • mdata (394 dni)
 • syncdata_JVX (9 dni)
 • syncdata_TTD (9 dni)
 • syncdata_SZMK (9 dni)

mathtag.com

 • HRL8 (27 dni)
 • mt_mop (29 dni)
 • uuidc (392 dni)
 • mt_misc (29 dni)
 • uuid (392 dni)

bluekai.com

 • bku (179 dni)
 • bkdc (179 dni)

adnxs.com

 • anj (89 dni)
 • sess (< 1 dni)
 • uuid2 (89 dni)

quantserve.com

 • d (89 dni)
 • mc (395 dni)

yahoo.com

 • B (364 dni)

demdex.net

 • demdex (179 dni)

agkn.com

 • u (350 dni)
 • ab (350 dni)

dpm.demdex.net

 • dpm (179 dni)

scorecardresearch.com

 • UID (719 dni)
 • UIDR (719 dni)

syndication.twitter.com

 • lang (sesja)

ctnsnet.com

 • cid (364 dni)
 • pb (59 dni)
 • px (119 dni)
 • opt (364 dni)
 • cid_ba4624225c1f4bfdac2699cd0cbba1d1 (364 dni)
 • cid_a89edacc60e84c1ba19a4e7594293916 (350 dni)

rlcdn.com

 • rtn1-z (179 dni)
 • ck1 (179 dni)
 • rlas3 (179 dni)
 • drtn863863973 (165 dni)
 • drtn1560307813 (179 dni)

serving-sys.com

 • TargetingInfo2 (89 dni)
 • u2 (89 dni)
 • ActivityInfo2 (89 dni)
 • OT2 (89 dni)

netmng.com

 • u (394 dni)
 • evo5 (182 dni)
 • dsp_id (182 dni)

krxd.net

 • _kuid_ (179 dni)

pardot.com

 • dtCookie (sesja)
 • visitor_id329481-hash (3649 dni)
 • visitor_id329481 (3649 dni)

tiqcdn.com

 • x_axis_main (364 dni)

exelator.com

 • ud (119 dni)
 • EE (119 dni)

semasio.net

 • SEUNCY (165 dni)

adform.net

 • uid (59 dni)

match.rundsp.com

 • RUN_ID (89 dni)

openx.net

 • i (364 dni)

pixel.rubiconproject.com

 • c (sesja)
 • rpx (29 dni)

sharethrough.com

 • stx_user_id (364 dni)

pi.pardot.com

 • lpv329481 (< 1 dni)
 • pardot (sesja)

yandex.ru

 • yp (3649 dni)
 • i (3649 dni)
 • yandexuid (3649 dni)

adbrn.com

 • tuuid (729 dni)

adaptv.advertising.com

 • rtbData0 (729 dni)

adsymptotic.com

 • U (89 dni)

eyeota.net

 • mako_uid (364 dni)

turn.com

 • uid (179 dni)

doubleclick.net

 • id (541 dni)

domdex.com

 • cc (sesja)
 • PIXELtbbtyr (< 1 dni)
 • PAD (350 dni)

everesttech.net

 • everest_g_v2 (364 dni)

switchadhub.com

 • IPON (< 1 dni)

sxp.smartclip.net

 • psyn (15 dni)
 • dspuuid (15 dni)
 • uuid (15 dni)

criteo.com

 • uid (364 dni)

Pliki cookie do zaawansowanej analityki

Tych plików cookie używamy do analizy i identyfikacji zachowania użytkowników naszego serwisu. Monitorujemy adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik, aby móc zidentyfikować go, gdy odwiedza naszą witrynę. Na ile to możliwe, łączymy dane dotyczące zachowania w Internecie z danymi osobowymi przekazanymi nam wcześniej przez użytkownika. Dane te są wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika w naszej witrynie oraz do personalizacji jego relacji z Grupą VOLVO. Dane te mogą być udostępniane naszej sieci dealerów oraz centrom obsługi telefonicznej VOLVO. Przekazane poniżej informacje oznaczają Kategorię ciasteczek; Nazwę oraz „Długość życia”:

Celerbrus

 • vtz47gabsosd (sesja)
 • volvoCSAkey (sesja)
 • volvoCSAuvt (149 dni)
 • volvocnCDuvt (149 dni)
 • volvoCSADBID (149 dni)
 • volvoCSACDID (sesja)
 • usy46gabsosd (sesja)
 • volvocnDBID (149 dni)
 • volvoCSACDuvt (149 dni)
 • volvocnCDID (sesja)
 • volvocnkey (sesja)
 • volvocnuvt (149 dni)

Sitecore Analytics

 • SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE (3649 dni)

Volvocars.com

 • _vid (sesja)

Hubspot.com

 • __cfduid (365 dni)

Więcej o wykorzystaniu plików cookies dowiesz się pod adresem: DPO_Office@volvo.com