Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych w ramach akcji Profesjonalni Kierowcy

 1. Organizatorami szkoleń są:
 • VOLVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław, NIP: 895-10-09-619, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015750;
 • Michelin Polska S.A., ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, NIP 7390203825, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000163137
 • Wielton S.A., ul. Baranowskiego 10a, 98-300 Wieluń, NIP: 899-24-62-770, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225220;
 • ERGO HESTIA S.A. Hestii 1, 81-731 Sopot, KRS: 0000024812,NIP: 5850001690, REGON:002892238

   dalej “Organizatorzy”.

 1. Szkolenie odbywa się w ramach programu pod nazwą: „Profesjonalni kierowcy”, dalej „Program
 2. Celem programu jest podniesienie bezpieczeństwa na drogach oraz świadomości społecznej na temat wysokiej rangi usług transportowych jako znaczącej gałęzi gospodarki.
 3. W szkoleniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby legitymujące się prawem jazdy kat. C+E oraz niebędące aktualnie zatrudnione w żadnej firmie transportowej, jak również nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, które dokonały rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza zamieszonego w serwisie profesjonalnikierowcy.pl, o którym mowa w pkt 5, a następnie przeszły wstępną kwalifikację telefoniczną, której mowa w pkt 7, dalej „Uczestnicy”.
 4. Rejestracji na szkolenie można dokonać za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie profesjonalnikierowcy.pl.
 5. Dokonanie rejestracji w myśl pkt 5 jest równoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu w całości, co rejestrujący potwierdza akceptacją stosownego oświadczenia w formularzu rejestracyjnym.
 6. Wstępna kwalifikacja telefoniczna, będzie wykonywana przez przedstawiciela Organizatorów, po dokonaniu rejestracji, o której mowa w pkt 5, celem dodatkowej weryfikacji informacji podanych w toku rejestracji oraz wyboru osób mających w ocenie Organizatorów najlepsze predyspozycje dla uzyskania certyfikatu „Profesjonalnego Kierowcy”.
 7. Informacja o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w szkoleniu oraz szczegółowe informacje dotyczące wyznaczonego terminu, miejsca szkolenia oraz przydzielenia do określonej grupy szkoleniowej będą przekazywane oddzielnym mailem do osób zarejestrowanych, po dokonaniu wstępnej kwalifikacji telefonicznej, o której mowa w pkt. 7.
 8. Przystąpienie do udziału w szkoleniu, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika, iż spełnia on wszelkie warunki udziału w szkoleniu.
 9. Przystępując do udziału w szkoleniu, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w szkoleniu jest podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.
 11. Uczestnik, który został dopuszczony do udziału w szkoleniu na podstawie podanych przez siebie fałszywych informacji, może zostać obciążony kosztami szkolenia w wysokości 1.600,00 zł.
 12. Szkolenia będą odbywać się w całej Polsce. Szczegółowe miejsca szkoleń będą opublikowane w zakładce Terminy szkoleń na stronie www.profesjonalnikierowcy.pl
 13. Zorganizowanych zostanie 15 sesji szkoleniowych, w następujących terminach:
  • 4-7 kwietnia 2017, Długołęka
  • 11-14 kwietnia 2017, Poraj
  • 24-27 kwietnia 2017, Nowy Sącz
  • 9-12 maja 2017, Dzielawy
  • 16-19 maja 2017, Rzeszów
  • 29 maja – 1 czerwca 2017, Świdnik
  • 19-20 czerwca 2017, Zielona Góra
  • 21-23 czerwca 2017, Siedlce
  • 27-30 czerwca 2017, Kutno
  • 11-14 lipca 2017, Pruszcz Gdański
  • 18-21 lipca 2017
  • 7-10 sierpnia 2017, Zielona Góra
  • 21-24 sierpnia 2017, Pietrzykowice
  • 12-15 wrzesień 2017
  • 19-22 wrzesień 2017, Karpin
 14. W każdej sesji szkoleniowej uczestniczą od jednej do trzech grup szkoleniowych, przy czym każda grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 8 osób, a szkolenie dla każdej grupy trwa łącznie od jednego do dwóch dni szkoleniowych w zależności od przyjętej formuły szkolenia.
 15. Dzień szkoleniowy trwa od godziny 9.00, a kończy się o godzinie 18.00.
 16. Każdy Uczestnik szkolenia może wziąć udział tylko w jednej sesji szkoleniowej.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt 14, oraz wskazanych przez Organizatora na podstawie pkt 8.
 18. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne dotyczy następujących zagadnień:
  • jazda ekonomiczna;
  • jazda bezpieczna;
  • jazda defensywna;
  • czas pracy kierowców;
  • informacja o mocowaniu ładunków
 19. Szkolenie praktyczne obejmuje ćwiczenia z techniki jazdy oraz kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 20. Organizatorzy zapewniają dla celów szkoleniowych zestawy ciągników siodłowych marki Volvo oraz Renault wraz z naczepami marki Wielton, wyposażone w opony marki Michelin, wraz z niezbędnym paliwem. Organizatorzy ponoszą ponadto koszty szkolenia to jest: materiały szkoleniowe oraz koszty wyżywienia Uczestnika (obiad) w trakcie szkolenia.
 21. W trakcie szkolenia Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 22. Używanie telefonów komórkowych, nawigacji GPS oraz urządzeń służących do pomiaru czasu w czasie jazdy szkoleniowej jest surowo zabronione. Jeżeli Uczestnik posiada takie urządzenia, zobowiązany jest je wyłączyć na czas jazdy szkoleniowej.
 23. Niedochowanie przez Uczestnika obowiązków określonych w pkt 21 i 22 uprawnia prowadzącego szkolenie do niezwłocznego przerwania szkolenia oraz wykluczenia Uczestnika z dalszego uczestnictwa w szkoleniu.
 24. Każdy Uczestnik, który ukończy szkolenie oraz zda test lub uzyska pozytywną ocenę organizatora – uzyska certyfikat „Profesjonalnego Kierowcy”, wydany przez Organizatorów programu „Profesjonalni Kierowcy”.
 25. Otrzymanie Certyfikatu, o którym mowa w pkt 25 uprawnia Uczestnika szkolenia do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym określonej w rozdziale II pkt 1 lit. c. oraz e Regulaminu serwisu internetowego profesjonalnikierowcy.pl.
 26. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników szkolenia, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych dokonanych przez uczestników trakcie szkolenia.
 27. Organizator nie ponosi żadnego rodzaju odpowiedzialności wobec Uczestników (z tytułu zobowiązań czy czynu niedozwolonego, w tym zaniedbania, naruszenia obowiązków ustawowych, przywrócenia stanu poprzedniego lub innego rodzaju) z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń ciała, zgonu, szkody bezpośredniej, pośredniej lub utraconych zysków spowodowanych w dowolny sposób, które wynikają lub są związane ze Szkoleniem.
 28. Organizatorzy, mogą w każdym czasie oraz bez podania przyczyn podjęcia takiej decyzji skrócić czas trwania szkolenia, a także wprowadzić dowolne zmiany w treści niniejszego regulaminu.
 29. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania projektu do wglądu wszystkich zainteresowanych w siedzibach Organizatorów oraz na portalu internetowym profesjonalnikierowcy.pl.

ochów, 1.03.2017

Pobierz regulamin szkolenia Profesjonalni kierowcy – Regulamin